SZKOŁA TO NASZ WSPÓLNY DOM. ŹLE ZBUDOWANY DOM MOŻNA ROZEBRAĆ I ZBUDOWAĆ OD NOWA.
ŹLE WYCHOWANEGO CZŁOWIEKA NIE DA SIĘ WYCHOWAĆ DRUGI RAZ”

  PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. FRANCISZKA MYŚLIWCA W IZBICKU na rok szkolny 2021/2022

Wstęp

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców oraz samorząd uczniowski i wynika z przyjętej w szkole koncepcji pracy.

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły, w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Podstawą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie  i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym i lokalnym. Uwzględniono wyniki ankiet przeprowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego, wyniki ewaluacji wcześniejszego Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, raport ewaluacyjny: DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY, WYCHOWANIE DO WARTOŚCI, KSZTAŁTOWANIE POSTAW I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE oraz wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. Ponadto w programie uwzględniono „Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022” oraz inne dokumenty i spostrzeżenia ważne dla szkoły.

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom  problemowym i ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji  i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w  programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb i specyfiki).

 

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

 • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
 • Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
 • Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
 • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.
 • Prowadzi profilaktykę i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19.

 

WIZJA SZKOŁY

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.

„Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego. Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać . Nauczyciel to poszukiwacz talentów”.

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent SP w Izbicku jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

 1. Rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju.
 2. Jest życzliwy, prawdomówny, szlachetny, tolerancyjny i respektuje normy etyczne i moralne.
 3. Jest samodzielny, potrafi w sposób odpowiedzialny podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
 4. Potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie.
 5. Zgodnie współpracuje z innymi.
 6. Jest ciekawy świata i wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. Szanuje siebie i innych.
 7. Ma świadomość przynależności narodowej, ceni historię, tradycję i dziedzictwo kulturowe.
 8. Zna i stosuje zasady ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19).
 9. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych sytuacjach życiowych.
 10. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19).
 11. Posiada i potrafi w odpowiedni sposób wykorzystać wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i  cywilizacyjnych.
 12. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne.
 13. Prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne.
 14. Rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i  problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych).
 15. Jest chętny do niesienia pomocy.
 16. Jest odporny na niepowodzenia

 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA  – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym i polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej działalności w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia  i witalności, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej   ze strony osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i  wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników),
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19;
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19).

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA – celem profilaktyki jest podjęcie skutecznych działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu uczniów.  Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Zadaniem szkoły jest dostarczenie silnych pozytywnych wzorców.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka, używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych;
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia;
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły.

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA - obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii;
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów  w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów  w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i  psychiatrycznych;
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

PODSTAWY PRAWNE

 

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 3. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 4. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).
 5. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).
 6. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).
 7. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z  2016 r. poz. 487 ze zm.).
 8. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).
 9. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w  szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i  profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
 11. „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
 12. Statut Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku.

 

Ponadto wykorzystano:

 • Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i  rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie: kwiecień 2020 – styczeń 2021).

 

 

CELE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE SZKOŁY  W WYBRANYCH OBSZARACH

 

 1. Podnoszenie jakości edukacji.
 2. Realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów.
 3. Dobór odpowiednich metod i pomocy dydaktycznych.
 4. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów ze SPE).
 5. Systematyczne ocenianie i motywowanie uczniów do nauki.
 6. Kształcenie umiejętności kluczowych:
 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • umiejętność uczenia się,
 • poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość,
 • świadomość i ekspresja kulturowa, ze szczególnym naciskiem na:
 • dbałość o używanie poprawnej polszczyzny,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • doskonalenie poprawności ortograficznej,
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • kształcenie rozumowania matematycznego, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • wykorzystywanie matematyki w życiu codziennym,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia.

 

 

 1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego .

- zapewnienie pomocy w sytuacjach kryzysowych, w tym sytuacji związanej z pandemią COVID-19,

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rodzicom/opiekunom i nauczycielom;
- dbanie o pozytywny klimat szkoły, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa;
- udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
- udzielanie specjalistycznego wsparcia i pomocy rodzicom i nauczycielom związanego z wychowaniem i kształceniem dzieci  
  i  młodzieży;
- dostosowanie metod pracy oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów;
- wspieranie potencjału rozwojowego ucznia;
- stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 

 1. Roztropne wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia
  na odległość
  .

- rozsądne/ rozważne korzystanie z technologii cyfrowych;

- uświadomienie uczniom zagrożeń (tj. uzależnienie) wynikających z nieumiejętnego korzystania z sieci;

- rozumienie poczucia anonimowości w sieci;

-uświadamianie uczniom zalet i wad korzystania z technologii informacyjnych;

- promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu;

- kształtowanie pozytywnych wzorców wykorzystywania technologii informacyjnej;

- poprawienie jakości procesu nauczania i uczenia się;

- zwiększanie wiedzy uczniów na  temat cyberprzemocy, prewencji oraz reagowanie w przypadku pojawienia się zagrożenia;

- promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;

- promowanie wśród uczniów zasad dobrego zachowania się w świecie wirtualnym

 

 1. Respektowanie norm społecznych, wychowanie do wartości.

- zaznajomienie uczniów z obowiązującymi zasadami zachowania w szkole oraz z konsekwencjami ich nieprzestrzegania;

- uczenie odpowiedzialności za własne czyny, kultury zachowania się;

- kształtowanie kultury zachowań w miejscach użyteczności publicznej – wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań;

- rozbudzanie samoświadomości w zakresie norm i zasad – świadome kierowanie swoim zachowaniem;

- uwrażliwienie na prawdę i dobro;

- kształtowanie właściwych postaw – szacunku, szlachetności, zaangażowania społecznego;

- rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych (wolontariat);

- promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania oraz ich skuteczne egzekwowanie;

- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i umiejętności (akceptacja odmienności, tolerancja, szacunek do innych osób);

- przygotowanie uczniów do samodzielnego i rozsądnego życia w społeczeństwie;

- tworzenie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery w klasie i w szkole - budowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wobec

  własnej osoby i wobec innych;

- integracja uczniów w zespołach klasowych;

- wzmacnianie poczucia solidarności – uczenie współodpowiedzialności za swoich kolegów i koleżanki;

- kształtowanie nawyków efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi;

- rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami (podkreślenie wartości zachowań fair play);

- uczenie asertywności, stawiania i respektowania granic;

- zapobieganie zachowaniom agresywnym i wskazywanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

- rozwijanie empatii;

- uświadomienie uczniom ich mocnych i słabych stron;

- uczenie podejmowania właściwych decyzji;

- profilaktyka innych zachowań ryzykownych (np. uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, telewizji, a także

  używki, cyberprzemoc);

- podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych skierowanych do uczniów z zaburzeniami zachowania;

- podejmowanie działań uwzględniających inicjatywy uczniów mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie

  właściwych zachowań i postaw;

- współpraca z rodzicami związana z rozwijaniem ich umiejętności wychowawczych wzmacniających wprowadzanie przyjętych

  w szkole postaw i norm społecznych;

- samodoskonalenie nauczycieli w kierunku nabywania umiejętności w zakresie skutecznego kształcenia i wdrażania wśród

  uczniów pożądanych postaw i norm społecznych;

- upublicznienie obowiązujących w szkole norm, zasad i postaw w ogólnie dostępnych miejscach (np. hol szkoły, sala lekcyjna);

- rozwijanie odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 1. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

- zaznajomienie z zasadami obowiązującymi w szkole, prawami i obowiązkami ucznia i konsekwentne ich przestrzeganie;

- kształtowanie świadomości obywatelskiej;

- wykazywanie szacunku do symboli narodowych;

- pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych, szkolnych;

- uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów świąt państwowych i religijnych;

- kształtowanie postaw patriotycznych, w tym patriotyzmu lokalnego;

- poszerzanie wiedzy dotyczącej historii narodowej, kultury, sztuki, nauki; przybliżanie sylwetek wybitnych postaci, zasłużonych

  dla kraju i regionu;

- zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej;

- stwarzanie warunków do samorządowego działania uczniów (SU);

- kształtowanie kultury osobistej oraz właściwych zachowań w miejscach użyteczności publicznej;

- przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego;

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy, propagowanie ekologicznego stylu życia;

- realizacja imprez i uroczystości wynikających ze szkolnego kalendarza (patriotycznych, szkolnych, środowiskowych);

- zaspakajanie potrzeb emocjonalnych dzieci i budowanie więzi z nimi;

- kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi;

- zaznajamianie uczniów z pojęciem tolerancji i kształtowanie postaw otwartości i poszanowania inności;

- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

- wzbogacanie wiedzy uczniów na temat wartości (np. uczciwość, mądrość, rodzina, przyjaźń, odpowiedzialność, szacunek,

  miłość, szlachetność ) oraz podkreślenie ich znaczenia w życiu codziennym.

 

 1. Prowadzenie działań prozdrowotnych i profilaktyki uzależnień.

- kształtowanie właściwych postaw i nawyków prozdrowotnych;

- zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania się;

- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;

- uświadamianie szkodliwego oddziaływania na organizm różnego rodzaju substancji psychoaktywnych;

- ukazywanie alternatywnych możliwości walki ze stresem;

- wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań;

- wzmacnianie poczucia własnej wartości;

- dbałość o bezpieczeństwo w czasie pandemii koronawirusa – znajomość  zasad ochrony zdrowia psychicznego
  i fizycznego, uświadamianie zagrożeń, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

 

ZADANIA

 1. Podnoszenie jakości edukacji.

Zadania

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Dobór odpowiednich metod i pomocy dydaktycznych.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Systematyczne ocenianie i motywowanie do nauki.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – udział w egzaminach próbnych.

wrzesień 2021 maj 2022

nauczyciele klas VIII

Dokształcanie / samokształcenie / szkolenie nauczycieli.

cały rok

dyrektor, nauczyciele

Analiza: podstawy programowej, programu nauczania, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, planu pracy z danego przedmiotu.

wrzesień

wszyscy nauczyciele

Jakościowe monitorowanie realizacji podstawy programowej:

a)    przeprowadzenie diagnozy wstępnej z przedmiotu,

b)    praca w zespołach przedmiotowych nauczycieli,

c)    konstruowanie  sprawdzianów / testów sprawdzających wiedzę
 i umiejętności ucznia w oparciu o kryteria znane uczniowi
 i zgodnie z wymaganiami podstawy programowej,

d)    analiza wyników nauczania, planowanie i wdrażanie działań naprawczych,

e)     modyfikowanie planów pracy nauczyciela,

f)     systematyczne komunikowanie wyników nauczania uczniom i rodzic.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Zajęcia wspierające uczniów mających trudności w nauce (w tym ćwiczenia koncentracji uwagi) oraz uczniów zdolnych.

w ciągu roku szkolnego

nauczyciele, wychowawcy, szkolni specjaliści

Udział uczniów w organizowanych konkursach, olimpiadach, turniejach, zawodach sportowych.

w ciągu roku szkolnego

nauczyciele, wychowawcy

Przeprowadzenie Konkursu Wielkanocnego.

kwiecień 2022

A. Kurek, A. Cesarz

Rozwijanie zainteresowań – prowadzenie zajęć / spotkań z uczniami.

cały rok

wychowawcy klas, pedagog, psycholog

Turniej Szachowy.

kwiecień / maj 2022r.

E. Toth-Mazur

M. Bartosiewicz

Prowadzenie zajęć szachowych w kl. I – III w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”

cały rok

E. Toth-Mazur

Realizacja zadań zawartych w programie orientacji zawodowej dla klas I – IV, VI oraz programu doradztwa zawodowego w kl. VII – VIII.

cały rok

 doradca zawodowy,

 wszyscy nauczyciele

Giełda szkół ponadpodstawowych.

maj 2022r.

A. Wrzeciono

Włączanie rodziców w działania na rzecz społeczności szkolnej –       w tym współudział rodziców w tworzeniu dokumentów szkolnych      i innych (np. współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych, zachęcanie rodziców do kontaktu ze szkoła, zwiększanie świadomości korzyści wynikających
 ze współpracy szkoła-rodzic).      

cały rok

dyrektor, nauczyciele wychowawcy, pedagog

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

1.10.2021r.

Mirosława Szylicka,

Aneta Cesarz,

Anita Czernek

Uświadamianie uczniom związku matematyki z życiem codziennym.

cały rok

nauczyciele różnych przedmiotów

Realizacja projektu edukacyjnego „Kubusiowi przyjaciele natury”.

cały rok

wychowawcy klas I-III              

Europejski Dzień Języków Obcych.

 

 

Zapoznanie z technikami i sposobami skutecznego uczenia się, ćwiczenia koncentracji uwagi

 

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych.

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, rozmowy z uczniami/rodzicami.

27.09.2021r.

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

w ciągu roku szkolnego

A. Podsadni,  J. Kraik,

D. Cholewa, M. Mróz

 

pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele

 

nauczyciele, wychowawcy, szkolni specjaliści

 

 

 1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

Zadania

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Poszerzanie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy      w szkole i poza szkołą. Rozmowy, lekcje wychowawcze, gazetki informacyjne, ulotki.

wg potrzeb

wychowawcy, pedagog, psycholog

Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły (szczególnie PPP)

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i inni szkolni specjaliści

Planowanie, koordynowanie, udzielanie i ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (tworzenie kart ucznia/aktualizacja lub IPET – u).

w ciągu roku szkolnego, wg potrzeb

dyrektor, nauczyciele

wychowawcy, pedagog, psycholog i inni szkolni specjaliści.

Dostosowanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym zajęcia specjalistyczne dla uczniów.

wg potrzeb

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog i inni szkolni specjaliści

Dostosowanie realizowanych programów do możliwości uczniów.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Indywidualne podejście do każdego ucznia – pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, zdolności oraz ich rozwijanie, w tym na zajęciach pozalekcyjnych.

na bieżąco

wychowawcy, nauczyciele

pedagog, psycholog i inni szkolni specjaliści

Przygotowanie uczniów wybitnie zdolnych do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

w ciągu roku szkolnego

nauczyciele

Podejmowanie działań z zakresu aktualnych problemów dzieci i młodzieży, profilaktyki uzależnień , w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.

wg potrzeb

psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele

Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego oraz w różnych trudnych sytuacjach szkolnych (np. wycofanych, izolowanych) i życiowych, w tym sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
 Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej.
Indywidualne rozmowy wspierające z uczniem, jego rodzicami. Ustalenie zakresu dalszych działań. Dalsze postępowanie według ustaleń.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
Rozmowy   z rodzicami, spotkania, prelekcje.

na bieżąco

wychowawcy, pedagog, psycholog

Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

cały rok

doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele

pedagog, psycholog

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 

Kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych emocji.

Spotkania z uczniami, rozmowy, scenki, dramy, warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

cały rok

 

 

w ciągu roku szkolnego

doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele

pedagog, psycholog

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

 

 1. Roztropne wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

Zadania

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Wykorzystanie TIK na zajęciach lekcyjnych i w pracach domowych uczniów.

cały rok

nauczyciele

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci podczas wyszukiwania informacji –  na lekcjach informatyki oraz na pozostałych zajęciach szkolnych.

cały rok

nauczyciel informatyki

wszyscy nauczyciele

Doskonalenie / samokształcenie zawodowe nauczycieli.

w ciągu roku szkolnego

Dyrektor,  nauczyciele

Realizacja projektu edukacyjnego w ramach  e – Twinning.

cały rok

A. Podsadni

Przeprowadzenie diagnoz kompetencji  i konkursów przedmiotowych na platformie EduNect.

cały rok

nauczyciele klas I – III

Prowadzenie lekcji na platformie EduNect.

cały rok

nauczyciele

Publikacja materiałów dydaktycznych, przesyłanie zadań na platformie Microsoft Teams, prowadzenie zajęć / konsultacji (w przypadku nauczania zdalnego).

cały rok

nauczyciele, pedagog, psycholog

Roztropne korzystanie z mediów w szkole i  poza szkołą.

Świadomość zagrożeń wynikających z korzystania z sieci oraz wpływu na zdrowie. Zapobieganie uzależnieniom od urządzeń elektronicznych

Pogadanki/rozmowy, lekcje wychowawcze i inne zajęcia na ten temat, spotkania z rodzicami, współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły itp.

 

cały rok

pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele

 

 1. Respektowanie norm społecznych, wychowanie do wartości.

Zadania

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Zaznajomienie z zasadami obowiązującymi w szkole – Przygotowanie kontraktów klasowych

początek roku szkolnego

wychowawcy, nauczyciele 

Zaznajomienie z prawami i obowiązkami ucznia i konsekwentne ich przestrzeganie

wrzesień,

cały rok

wychowawcy,

wszyscy pracownicy szkoły

Opracowanie planów pracy wychowawczej uwzględniających poznanie klasy przez nauczyciela, integracja klasy, rozmowy, zabawy zespołowe, wspólne spotkania lub wyjazdy, ćwiczenie aktywnego słuchania, pokazywanie sposobów radzenia sobie z presją rówieśników, ze stresem, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, ćwiczenie kreatywności               
   i twórczego myślenia, przełamywanie stereotypów w myśleniu.

na bieżąco

wychowawcy, nauczyciele

pedagog, psycholog

 

Kształtowanie postaw prospołecznych: rozwijanie empatii, chęci niesienia pomocy innym, wspieranie akcji charytatywnych, zaangażowanie
 w działalność wolontariatu.

na bieżąco

opiekun wolontariatu, wychowawcy / nauczyciele, pedagog / psycholog

Kształtowanie umiejętności pracy w grupie poprzez zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zaufania do innych, poszanowania odmienności. 

na bieżąco, wg potrzeb

nauczyciele, pedagog, psycholog

Profilaktyka innych zachowań ryzykownych ( np. uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, telewizji ), używki, cyberprzemoc.

na bieżąco

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Przeprowadzenie i analiza ankiety dotyczącej agresji.

 

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, pedagog, psycholog

Uświadomienie uczniom, czym jest agresja, jakie są jej rodzaje i jaki negatywny wpływ ma ona na życie rodzinne i szkolne poprzez rozmowy, dyskusje i prezentowanie filmów na ten temat na lekcjach wychowawczych.

wg potrzeb,

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego.

Działania, akcje n rzecz środowiska naturalnego, zajęcia z uczniami, rozmowy, pogadanki.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

 

Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców – profilaktyka zachowań ryzykownych.

na bieżąco, wg potrzeb

wychowawcy, pedagog, psycholog

Systematyczne informowanie rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu oraz własnej działalności (e – dziennik, strona internetowa szkoły).

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, dyrektor szkoły

Rozmowy z rodzicami uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji (wagary, słabe oceny, bardzo złe zachowanie). Informowanie rodziców
o sposobach przezwyciężania trudności ich dzieci. 

Organizowanie  wywiadówek/spotkań z rodzicami. Informacja o ocenach
i zachowaniu uczniów. 

Zasięgnięcie opinii rodziców w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, statutu szkoły, planu pracy szkoły, WSO, wymagań
w zakresie zachowania i postaw uczniów, które będą uwzględniane
w procesie oceniania zachowania uczniów 

Współpraca z przedstawicielami instytucji wspierających (np. specjalistą do spraw nieletnich i innymi).

wg potrzeb

wychowawcy, pedagog, psycholog, przedstawiciele instytucji

Naprawa lub zakup sprzętu w przypadku zniszczenia go przez uczniów.

wg potrzeb

rodzice

Systematyczna kontrola boiska, toalet i pomieszczeń szkoły w ramach dyżurów nauczycieli.

na bieżąco

nauczyciele

Poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron.

Praca nad  adekwatnym poczuciem własnej wartości, odkrywanie własnych zdolności i aspiracji życiowych oraz predyspozycji zawodowych.

Ćwiczenia indywidualne i grupowe,

Lekcje, zajęcia pozalekcyjne rozwijające i wspomagające,  godziny wychowawcze,  dramy, trening asertywnego zachowania się,

nauka pozytywnego myślenia, nauka zarządzania swoim czasem;

„Jaki jestem? Zdolności i predyspozycje” -  predyspozycje zawodowe - Zajęcia lekcyjne, doradztwo zawodowe.

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciel doradztwa zawodowego

 

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły, asertywność.

Zajęcia z uczniami, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, dramy, filmy edukacyjne.

w ciągu roku szkolnego

pedagog, psycholog, nauczyciele

                                                                                                                                                                            

 1. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 

Zadania

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Przeprowadzenie akcji – Sprzątanie świata „Myślę, więc nie śmiecę”.

wrzesień

n-l biologii i geografii,

wychowawcy klas

82. rocznica wybuchu II wojny światowej.

wrzesień

wychowawcy klas, 

n – le historii i j. polskiego

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej.

14.10.2021 r.

A. Kurek, V. Besz, M.Szylicka

Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11.11.2021 r.

M. Cygan, A.Kurek

Życzenia dla ubogich i samotnych.

grudzień

A. Kurek, A.Podsadni

Współorganizowanie Wigilii dla samotnych z gminy Izbicko.

grudzień

dyrektor szkoły,V.Besz, A.Kurek

Wigilia szkolna.

22.12.2021 r.

A. Kurek, V. Besz, wychowawcy klas I-III

Gminne kolędowanie.

9.01.2022 r.

A. Kurek, J. Kraik

Świętowanie Dnia Babci i Dziadka.

22.01.2022 r.

wychowawcy kl. I – III

Świętowanie Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

01.03.2022r.

S. Kuczma, E. Toth-Mazur

Kultywowanie tradycji – XXVII Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”, Izbicki Jarmark Folklorystyczny.

kwiecień

2022 r.

J. Lamm, nauczyciele SP Izbicko

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

5.05. 2021 r.

E. Toth-Mazur, A. Kurek

Kultywowanie gwary śląskiej – wystawa prac plastycznych ilustrujących teksty z minionych edycji Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”.

kwiecień

2022 r.

J. Kraik

Rozwijanie współpracy ze szkołą w Kassel.

maj / czerwiec 2022

A. Kurek, A. Wrzeciono

Obchody Dnia Rodziny.

maj / czerwiec 2022

wychowawcy klas I – III

 1. Prowadzenie działań prozdrowotnych i profilaktyki uzależnień.

Zadania

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Przyjęcie klasy pierwszej do młodszej grupy wiekowej.

październik 2021

wychowawcy klas II – III

Przyjęcie klasy IV do starszej grupy wiekowej „Sztubaków”

październik 2021

wychowawca kl.IV

Dzień  Ziemi / Dzień Zdrowia

marzec/kwiecień 2022

M.Ostapiuk, B.Długosz, A.Gancarz

wychowawcy klas I-III

Szkolne Igrzyska Sportowe

czerwiec

M. Pyto, S. Kuczma,

M. Bartosiewicz

Udział w programie „Trzymaj formę”.

cały rok szk.

wychowawcy klas VII –VIII, M. Pyto

Rozpoznawanie środowiska uczniów (ankiety, rozmowy, wywiady).

cały rok szk.

nauczyciele, wychowawcy

pedagog,  psycholog

Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych (spotkania z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem).

cały rok szk.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży związanych z używaniem przez uczniów
 i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i innych substancji psychoaktywnych.

cały rok szk.

nauczyciele, wychowawcy

pedagog, psycholog

Współpraca z instytucjami i osobami wspierającymi działania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

cały rok szk.

pedagog, psycholog wychowawcy

Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa w szkole.

cały rok szk.

wszyscy pracownicy szkoły

Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w ciągu roku szkolnego

dyrektor, nauczyciele

Organizowanie świąt nietypowych (np. Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Życzliwości, Dzień Uśmiechu, Dzień Pozytywnego Myślenia itp.)
 i innych działań wspierających zdrowie emocjonalne uczniów.

cały rok szkolny

pedagog, psycholog, wychowawcy i nauczyciele

Działalność Samorządu Uczniowskiego

cały rok

opiekun SU, wychowawcy

Prowadzenie działalności związanej z wolontariatem.

w ciągu roku szkolnego

opiekun wolontariatu   
  (V. Besz, M. Czajka,       
 A. Kurek)

Zajęcia sportowe SKS – program ministerialny

cały rok

M. Pyto

Zdrowy styl życia (odżywianie, czas wolny)

cały rok

wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Bezpieczny Puchatek-udział w cyklu zajęć o bezpieczeństwie.

cały rok

wychowawca klasy I

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa

czerwiec 2022 r.

A.     Kurek

Nauka opanowana stresu, umiejętnego rozwiązywania konfliktów
 i reagowania w sytuacjach trudnych.

Ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Dramy, prace plastyczno – techniczne (np. gniotek antystresowy), ćwiczenia rozluźniające, oddechowe,  trening autogenny.

Aktywności, które neutralizują działanie stresu (sprawianie sobie przyjemności, np. dobre jedzenie, spacer, muzyka, zabawa, spotkanie z kol) – plakat/gazetka/pogadanka

cały rok szkolny

pedagog, psycholog wychowawcy, nauczyciele

 

 Dbałość o bezpieczeństwo w czasie pandemii koronawirusa – znajomość  zasad ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego,  bezpieczeństwa
i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi,   uświadamianie zagrożeń, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

cały rok szkolny

pedagog, psycholog wychowawcy, nauczyciele

 

 

ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Wyniki ewaluacji będą przedstawiane i uwzględniane w programie wychowawczo-profilaktycznym w kolejnym roku szkolnym.

ZAKOŃCZENIE

Zadania do realizacji zostały wybrane w oparciu o obowiązujące akty prawne, dokonaną diagnozę i ewaluację wewnątrzszkolną, wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, bieżących obserwacji, zadań ujętych w gminnych programach profilaktycznych oraz zadań  priorytetowych wynikających z polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021.

Program profilaktyczno – wychowawczy realizowany jest na godzinach do dyspozycji wychowawców klas, podczas zajęć świetlicowych, w trakcie szkolnych i środowiskowych uroczystości, podczas wycieczek oraz w czasie realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. Integralną jego część stanowią plany godzin do dyspozycji wychowawców, plan pracy pedagoga i psychologa oraz świetlicy ( wybrane obszary), plan pracy wychowawców klas I – III, plan pracy wychowawców klas IV, VI-VIII, program opracowany przez doradcę zawodowego oraz kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.
Wszelkie działania wychowawczo – profilaktyczne zmierzają do realizacji założeń misji szkoły oraz modelu absolwenta.

Opracowany program wychowawczo - profilaktyczny podlega systematycznej ewaluacji, której celem  jest określenie stopnia realizacji zadań programowych, wprowadzenie zmian i opracowanie programu na kolejny rok szkolny. Badania wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły zostaną przeprowadzone przez zespół ds. ewaluacji w maju/ czerwcu 2022 roku.

Program ma charakter otwarty i może być modyfikowany podczas realizacji – zgodnie z potrzebami lub ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. F. Myśliwca w Izbicku w dniu ……………….