Załącznik nr 1 do Regulaminu -
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników budynku

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników budynku

 Administratorem danych osobowych osób przebywających w budynku przy ul. 15 Grudnia 32A w Izbicku (dalej jako budynek) lub na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym jest Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca w Izbicku z siedzibą w Izbicku przy ul. 15 Grudnia 32A.

 Dane kontaktowe Administratora:

Telefon:

774617284,

Email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668 620 696.
 2. Monitoringiem objęte są:
 1. tereny bezpośrednio przylegające do budynku w kierunku boiska, od ściany siłowni do wejścia na boisko Orlik
 2. korytarz bloku sportowego oraz korytarze na parterze, I, II piętrze budynku szkoły.

Każda osoba przed wejściem na obszar objęty Monitoringiem jest informowana o funkcjonowaniu Monitoringu poprzez oznakowanie stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

Pojawienie się w obszarze objętym Monitoringiem stanowi akceptację zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w niniejszej Informacji.

Monitoring nie obejmuje tych pomieszczeń, w których osoba przebywająca w budynku może zasadnie oczekiwać zachowania swojej prywatności: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób przebywających w budynku lub na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym w celach związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa oraz zdrowia tych osób, a także w celu ochrony mienia znajdującego się w budynku lub na terenie do budynku przylegającym. Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia([1]), to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Administrator przetwarza te dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób przebywających w budynku lub na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym tj. w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

 Administrator może również przetwarzać dane osobowe osób przebywających w budynku lub na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym utrwalone na nagraniach z Monitoringu wizyjnego w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z ochroną mienia Administratora. Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Monitoring wprowadzony jest na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe, art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 Administrator przetwarza wizerunek osób przebywających w budynku lub na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym.

 1. Przez odbiorcę danych rozumiem się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia dane osobowe osób przebywających w budynku lub na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

W związku z powyższym Administrator informuje o następujących kategoriach odbiorców:

 1. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (między innymi prawne, informatyczne);
 2. ubezpieczyciele Administratora w ramach prowadzonej likwidacji szkody osobowej lub majątkowej.
 3. podmioty poszkodowane zdarzeniem w celu obrony ich praw.
 4. podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia na rzecz Administratora danych.
 5. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administrator, które to informacje mogą obejmować dane osobowe osób przebywających w budynku lub na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Administratora.
  1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osób przebywających w budynku lub na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.
  2. Utrwalone nagrania z Monitoringu będą przechowywane wyłącznie do celów dla których zostały zebrane, przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uzyskane w wyniku Monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  3. Podanie danych osobowych, rozumiane jako pojawienie się w obszarze objętym Monitoringiem jest dobrowolne. W związku z powyższym, jeżeli nie akceptujesz faktu, iż budynek oraz teren do niego przylegający jest objęty jest Monitoringiem, nie powinieneś pojawić się w obszarze Monitoringu.
  4. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  5. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 6. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
 7. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 8. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 9. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

 Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  1. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W ocenie Administratora, funkcjonowanie Monitoringu, wprowadzonego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób oraz mienia, stanowi ważny i prawnie uzasadnione interes do przetwarzania wizerunku osób przebywających w budynku lub na obszarze do niego przylegającym, który jest nadrzędny wobec ich interesów, a także praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności.

 1. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych osób przebywających w budynku lub na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]