6.09.2022 r. – spotkanie informacyjne (wtorek)

27.09.2022 r.- zebranie Dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców

25.10.2022 r.- wywiadówka

20.12. 2022 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach śródrocznych

31.01. 2023 r.- wywiadówka – klasyfikacja za I półrocze

18.04.2023 r. - wywiadówka, informacja o ocenach

15.05.2023 (poniedziałek) - zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach końcoworocznych.