Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku od początku swojego powstania była centrum kształcenia, wychowania i kultury gminy Izbicko. W tym dziale znajdują się materiały prezentujące cele, wartości i zasady wyznaczające koncepcję Szkoły, symbole, zwyczaje i obrzędy szkolne, historię i tradycje, patrona Szkoły, środowisko, w którym Szkoła działa.

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

 • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
 • Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
 • Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
 • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.

„Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego. Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów”.

 MODEL ABSOLWENTA

Absolwent SP w Izbicku jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

 1. Jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji, potrafi zdecydować o wyborze kierunku dalszego kształcenia.
 2. Potrafi wykorzystać wiedzę w różnych sytuacjach życiowych.
 3. Rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju.
 4. Jest życzliwy, tolerancyjny i respektuje normy etyczne i moralne.
 5. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
 6. Potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie.
 7. Zgodnie współpracuje z innymi.
 8. Jest ciekawy świata i wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.
 9. Ma świadomość przynależności narodowej, ceni historię, tradycję i dziedzictwo kulturowe.
 10. Dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych.
 11. Potrafi wykorzystać wiedzę w różnych sytuacjach życiowych.
 12. Jest wolny od uzależnień.
 • nowoczesne metody i formy nauczania;
 •   fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 •   udział dzieci w zajęciach reedukacyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjnych;
 •   rozwijanie swoich zdolności i umiejętności w zajęciach pozalekcyjnych;
 •   udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych i międzyszkolnych;
 •   rozwój samorządności uczniowskiej;
 •   system wspierania ucznie zdolnego.

 Szkoła posiada:

 •  nowoczesną pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu, wykorzystane nie tylko na lekcjach informatyki, ale również na innych zajęciach edukacyjnych;
 •   świetlicę szkolną;
 •   dużą salę gimnastyczną oraz dwa boiska sportowe;
 •   plac zabaw z projektu;
 •   gabinet pedagoga i psychologa szkolnego;
 •   stołówkę szkolną;
 •   gabinet pielęgniarki.

Więcej: O szkole

Dział poświęcony działalności Szkoły: programom działania, wymaganiom szkolnym, realizowanym projektom, konkursom, turniejom, imprezom, wydarzeniom i uroczystościom szkolnym oraz sukcesom i osiągnięciom uczniów i kadry Szkoły, a także formom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacyjnej i materialnej.

Więcej: Praca Szkoły

Nasz szkolny rok, jak wszędzie, rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. Najważniejsze dni to Dni Kultury Śląskiej i Święto Szkoły.

Więcej: Wydarzenia

Nasz szkolny rok rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. Najważniejsze dni to Tydzień Kultury Śląskiej i Święto Szkoły.

Więcej: Imprezy i uroczystości

Chcesz zostać Asem Ortografii? Przygotuj się do kolejnych eliminacji. Przypomnij sobie zasady pisowni, które będą sprawdzane podczas dyktanda. Przećwicz pisownię wyrazów.

Więcej: As Ortografii

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w szkole programami i projektami - planem rozwoju Szkoły, programem wychowawczym, planami pracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. W tym dziale znajdują się również aktualne plany lekcji, plany zajęć pozalekcyjnych i zajęć świetlicowych, a także informacje o wywiadowkach, konferencjach i innych spotkaniach. 

Więcej: Zamierzenia

Poniżej znajduje się lista programów i projektów realizowanych w szkole. Odszukaj interesujący Cię program lub projekt i kliknij odnośnik, aby się z nim zapoznać.

Więcej: Programy i projekty

W tym dziale znajdują się informacje przydatne w nauczaniu zdalnym.

Więcej: Nauczanie zdalne

W tym dziale znajduje się lista planów zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych organizowanych w szkole. Kliknij wybrany odnośnik, aby zobaczyć interesujące Cię plany zajęć.

Więcej: Zajęcia pozalekcyjne

W tym dziale znajduje się lista komunikatów o planowanych i przeprowadzonych spotkaniach, konferencjach, wywiadówkach. Kliknij wybrany odnośnik, aby zobaczyć interesujące Cię informacje.

Więcej: Zebrania

Czego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

Więcej: Wymagania edukacyjne

W tym dziele znajdują się informacje o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych w każdej klasie i z każdego przedmiotu.

Więcej: Wymagania edukacyjne

Przedstawiamy w tym dziale wykazy obowiązujących w szkole zestawów podręczników i zeszytów ćwiczeń dla każdej klasy.

Więcej: Podręczniki

Każdy, kto znajduje się w potrzebie, może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony szkoły oraz sojuszników. W tym dziale zamieszczamy informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiekuńczej i materialnej. Ponadto rodzice i wychowawcy znajdą tutaj poradniki o postępowaniu z dziećmi i dorastająca młodzieżą, a uczniowie dotyczące skutecznego uczenia się i  radzenia sobie z różnymi problemami.

Więcej: Pomoc i sojusznicy

 Przedstawiamy skład i informacje o organach władz szkoły - Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim oraz o kadrze naszej Szkoły. Wewnątrzszkolne przepisy regulujące zadania i uprawnienia organów władz szkoły oraz tryb działania znajdują się w dziale Biuletyn Informacji Publicznej.

Więcej: Organy i kadra Szkoły

A po lekcjach… Każdy, kto chce, znajdzie propozycję dla siebie. Można uczęszczać na zajęcia do szkolnej świetlicy. Dla uczniów z trudnościami lub kłopotami w nauce organizowane jest douczanie i zajęcia terapeutyczne. Każdy może też wstąpić do wybranych kół i zespołów rozwijających zainteresowania. Klasy urządzają swoje imprezy – wycieczki, dzień chłopaka, andrzejki, zabawy karnawałowe.

Więcej: Koła i zespoły